REGULAMIN

ZAKUPYUSWOICH.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Platforma dostępna pod adresem internetowym zakupyuswoich.pl prowadzona jest przez Tukano Software House Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Ksawerów 3 (02-656) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000825558 posiadająca NIP: 521-388-85-84, REGON 385428892 Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Platformy, bez względu na cel ich wizyty.
1.2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Platformy zakupyuswoich.pl
1.3. Językiem stosowanym w relacjach z Użytkownikami jest język Polski.
1.4. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Administratora z Użytkownikami oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie;
1.5. Komunikacja Administratora w ramach czynności podejmowanych za pośrednictwem Platformy odbywa się przy użyciu wiadomości elektronicznych kierowanych przez Administratora na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkowania w trakcie zakładania konta lub użyty przy kierowaniu wiadomości do Administratora. W wyjątkowych okolicznościach, Administrator dopuszcza możliwość komunikacji telefonicznej, o ile Użytkownik podał informacje ją umożliwiającą.
1.6. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2. Definicje:
2.1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
2.3. UŻYTKOWNIK – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z Platformy.
2.4. KLIENT – Użytkownik dokonujący zakupu towarów u Sprzedawcy.
2.5. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.6. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome.
2.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy.
2.8. PLATFORMA – portal służący do umożliwienia kontaktu Przedsiębiorców z Konsumentami dostępny pod adresem zakupyuswoich.pl.
2.9. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca dokonujący sprzedaży własnych towarów w ramach własnego sklepu internetowego będącego podstroną na Platformie
2.10. SKLEP INTERNETOWY – podstrona Platformy, na którym Sprzedawca prowadzi sprzedaż swoich towarów, przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Administratora; pełną odpowiedzialność za sprzedaż w ramach sklepu ponosi Sprzedawca.
2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Warunki i zasady zakładania i korzystania z Konta Klienta
3.1. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne, przy czym nie jest ono konieczne do złożenia zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
3.2. Przed założeniem Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z pełną treścią niniejszego Regulaminu, a następnie do jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień po założeniu Konta Klienta.
3.3. Klient zakładając Konto Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Sprzedawcę w wybranym Sklepie Internetowym na potrzeby realizacji funkcjonalności Konta i Sklepu oraz realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym wszystkich podanych przez siebie danych.
3.5. Po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji Konta Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość elektroniczną potwierdzającą powyższe wraz z linkiem aktywacyjnym Konta. W momencie potwierdzenia założenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany w mailu, Klient otrzyma dostęp do swojego Konta Klienta.
3.6. Do uzyskania dostępu do Konta Klienta potrzebny będzie adres e-mail, będący we władaniu Klienta zgodnie z odpowiednimi regulacjami, hasło - podane przy zakładaniu Konta Klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji funkcjonalności związanych z posiadaniem Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego.
3.7. Klient zobowiązany jest udostępniać dostęp do Konta tylko osobom upoważnionym do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Zamówień oraz zobowiązany jest chronić Konto przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione ponosi Klient.
3.8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych w Koncie Klienta zgodnie ze stanem faktycznym.
3.9. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad użytkowania Konta, a także w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą danych użytych w trakcie rejestracji. W każdym czasie Klient może usunąć Konto Klienta poprzez skierowanie do Administratora wiadomości email z żądaniem usunięcia Konta.
4. Korzystanie z Platformy
4.1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4.2. Administrator udziela Użytkownikom dostęp do Platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktów pomiędzy Sprzedawcami a Klientami w celu zawierania umów sprzedaży. Za pośrednictwem Sklepów Internetowych Klienci mogą dokonywać rezerwacji towarów albo ich zakupu, w zależności od wyboru Sprzedawcy.
4.3. Administrator świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:
4.3.1. korzystanie z Konta Klienta;
4.3.2. udostępnienie wyszukiwarki Sprzedawców;
4.3.3. dokonywanie płatności za zakupy w Sklepach za pośrednictwem technologicznych partnerów, na konta Sprzedawców;
4.3.4. otrzymywanie przez Klienta informacji o transakcjach zawartych w Sklepach Internetowych;
4.3.5. umożliwienie Klientom publikowania opinii o Partnerach oraz świadczonych Usługach.
4.4. Administrator świadczy na rzecz Sprzedawców m.in. następujące usługi:
4.4.1. Możliwość utworzenia i sprzedaży Klientom swoich towarów w ramach Sklepu Internetowego;
4.4.2. Możliwość korzystania z usług partnerów technologicznych w celu obsługi elektronicznych płatności;
4.5. Administrator nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientami a Sprzedawcami, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych umów wobec Klientów, a także za sposób ich realizacji.
4.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Sprzedawców za realizację płatności przez partnerów technologicznych
4.7. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Platformy, za które odpowiedzialność można przypisać Administratorowi.
4.8. Administrator odpowiada za techniczną stronę funkcjonowania Platformy, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do okoliczności, za które odpowiedzialność można przypisać Administratorowi (zatem wykluczona jest np. odpowiedzialność za celowe działanie szkodzące Użytkowników albo osób trzecich).
4.9. Korzystanie z Platformy przez Klientów jest bezpłatne.
4.10. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy na stronie internetowej Platformy zostanie opublikowany stosowny komunikat.
4.11. Administrator jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Platformy, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
4.12. Administrator jest uprawniony do opublikowania liczby Użytkowników, przy zachowaniu anonimowości Klientów.
5. Sklepy Internetowe
5.1. Każdy Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, bez względy na jej formę prawną, ma prawo do założenia w ramach Platformy Sklepu Internetowego i uzyskania statusu Sprzedawcy. Wraz z założeniem Sklepu Internetowego, Sprzedawca zakłada na Portalu Konto Użytkownika.
5.2. Założenie Sklepu Internetowego wymaga wypełnienie odpowiedniego formularza przy wykorzystaniu danych zgodnych ze stanem faktycznym. Potwierdzeniem założenia Sklepu Internetowego będzie wiadomości elektroniczna, którą Administrator prześle na adres Sprzedawcy wskazany przy wypełnianiu formularza.
5.3. Administrator udostępnia Sprzedawcy panel administracyjny do obsługi Sklepu Internetowego.
5.4. Za wszelkie dane, grafiki i treści wprowadzone do Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, pełną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z obroną swoich interesów przez Administratora przed kierowanymi wobec niego roszczeniami osób trzecich, a związanych z danymi, grafikami i treściami umieszonymi na Portalu przez Sprzedawcę.
5.5. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego z Klientami i zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z obroną swoich interesów przez Administratora przed kierowanymi wobec niego roszczeniami osób trzecich, a związanych z transakcjami zawartymi w ramach Sklepu Internetowego.
5.6. Sprzedawca może zamieścić w Sklepie Internetowym należący do niego logotyp. Z chwilą zamieszczenia logotypu, Sprzedawca udziela Administratorowi licencji do rozpowszechniania i publicznego udostępniania tego logotypu na warunkach wskazanych poniżej, a jeżeli logotyp ten stanowi zastrzeżony znak towarowy lub objęty jest innym prawem ochronnym, Sprzedawca jednocześnie wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora ze znaku towarowego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora w ramach Portalu i w celu jego promocji.
5.7. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści w Sklepie Internetowym w szczególności zdjęć, grafik lub tekstu Sprzedawca udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z powyższych treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
5.7.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
5.7.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
5.7.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet, przy czym zobowiązuje się do tego, że zgodne z zakresem powyższej licencji korzystanie z treści nią objętych (utworów) nie będzie naruszać niczyich praw autorskich, w tym osobistych praw autorskich, w szczególności w zakresie prawa do oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem autora.
5.8. Zakres licencji wskazany w pkt. 5.7 powyżej obejmuje uprawnienie Administratora do:
5.8.1. korzystania z treści w ramach Portalu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Portalu oraz treści w nim zamieszczonych przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Sprzedawców i funkcjonowaniu Portalu – w tym również po rezygnacji Sprzedawcy z korzystania z usług świadczonych przez Administratora oraz po usunięciu z Portalu treści, Konta lub Sklepu Internetowego przypisanego do Sprzedawcy.
5.8.2. korzystania z treści udostępnionych przez Sprzedawcę bez ograniczeń terytorialnych;
5.8.3. udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej licencji.
5.9. W przypadku gdy Sprzedawca umieścił w Sklepie Internetowym treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Sprzedawca gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Sklepie Internetowym, udzielenie licencji Administratorowi w zakresie wskazanym powyżej oraz używanie udzielonej Administratorowi licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
5.10. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników i podwykonawców, którym umożliwi dostęp do Sklepu Internetowego i Platformy.
5.11. Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub odmówić Sprzedawcy prawa do dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku gdy ten naruszy niniejszy Regulamin, będzie działał na szkodę Administratora albo Klientów.
5.12. Administrator powiadomi Sprzedawcę o okolicznościach wskazanych w pkt. 5.11 z 30 dniowym wyprzedzeniem.
5.13. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt. 5.11, Administrator przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, w ramach którego umożliwia Sprzedawcy wypowiedzenie się co do faktów i okoliczności będących podstawą podejmowanej decyzji.
5.14. Okres powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5.12 nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator:
5.14.1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług na rzecz danego Sprzedawcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub
5.14.2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
5.14.3. może wykazać, że dany Sprzedawca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług.
6. Reklamacje
6.1. Reklamacje usług świadczonych przez Administratora odbywają się poprzez ich zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@zakupyuswoich.pl.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
6.3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.
6.5. Reklamacje dotyczące umów zawieranych przez Sprzedawców należy kierować bezpośrednio do Sprzedawców zgodnie z ich regulaminami.
6.6. Reklamacje dotyczące Sprzedawców skierowane do Administratora będą przekazywane do Sprzedawców.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w zakładce Regulamin na Portalu oraz wysłane do Sprzedawców za pośrednictwem wiadomości email na adres wskazany przez Sprzedawcę w ramach swojego Konta.
7.2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje w terminie 15 dni od zawiadomienia o jego zmianie. Administrator może wydłużyć ten termin jeśli będzie to konieczne do dostosowania się Sprzedawców do zmian.
7.3. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości o zmianie Regulaminu ma prawo w terminie wskazanym w pkt. 7.2 do usunięcia Sklepu Internetowego i Konta jeśli nie wyraża zgody na wprowadzane zmiany. W tym powinien przesłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@zakupyuswoich.pl
7.4. W przypadku zmian Regulaminu wynikających z jego dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub w celu ochrony Użytkowników, zmiany wchodzą w momencie ich publikacji lub zawiadomienia.